حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی َ۹۴، سال «دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی»/ آرزوهای بزرگ فراروی ایران با همکاری و اعتماد متقابل دولت و ملت دست‌یافتنی است
- صفحه اول*** معرفی دانشگاه *** برنامه ريزي *** بسیج اساتید *** آموزش *** ارتباط با حراست ***RSS 2.0
  
 
.pdf
View Download
متون حقوقی 1 به زبان خارجه  208k
1212178.pdf
View Download
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی  204k
1217149.pdf
View Download
بزهکاری اطفال 1  254k
1220286.pdf
View Download
عربی  227k
1220287.pdf
View Download
اصول فقه 1  295k
1220288.pdf
View Download
متون فقه 1  280k
1220289.pdf
View Download
متون فقه 2  286k
1220290.pdf
View Download
اصول فقه 2  184k
1220291.pdf
View Download
متون فقه 3  286k
1220292.pdf
View Download
متون فقه 4  182k
1220293.pdf
View Download
قواعد فقه 1  277k
1220294.pdf
View Download
آیات الاحکام  299k
1220295.pdf
View Download
قواعد فقه 2  233k
1221037.pdf
View Download
مبانی علم اقتصاد  314k
1221038.pdf
View Download
مالیه عمومی  227k
1223020.pdf
View Download
مقدمه علم حقوق  184k
1223021.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 1  338k
1223022.pdf
View Download
حقوق اساسی 1  275k
1223023.pdf
View Download
حقوق مدنی 1  238k
1223024.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 2  338k


1223025.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 1  405k
1223026.pdf
View Download
آئین دادرسی مدنی 1  278k
1223027.pdf
View Download
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت  232k
1223028.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 3  242k
1223029.pdf
View Download
حقوق تجارت 1 اشخاص  236k
1223030.pdf
View Download
حقوق اساسی 2  395k
1223031.pdf
View Download
حقوق اداری 1  223k
1223032.pdf
View Download
حقوق مدنی 3  293k
1223033.pdf
View Download
جرم شناسی  185k
1223034.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 1  333k
1223035.pdf
View Download
حقوق اداری 2  182k
1223036.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 2  167k
1223037.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 2  259k
1223038.pdf
View Download
کیفر شناسی  132k
1223039.pdf
View Download
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرادادها  234k
1223040.pdf
View Download
حقوق تجارت 2  330k
1223041.pdf
View Download
مدنی 5 خانواده  275k
1223042.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 2  284k
1223043.pdf
View Download
آیین دادرسی کیفری 1  186k
1223044.pdf
View Download
حقوق بین الملل خصوصی  234k

1223045.pdf
View Download
حقوق کار  342k
1223047.pdf
View Download
مدنی 6 عقود معین قسمت الف  335k
1223048.pdf
View Download
پزشکی قانونی  230k
1223049.pdf
View Download
آئین دادرسی کیفری 2  166k
1223050.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی  289k
1223051.pdf
View Download
حقوق ثبت   228k
1223052.pdf
View Download
بین الملل خصوصی 2  238k
1223053.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 3  283k
1223054.pdf
View Download
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب  274k
1223055.pdf
View Download
حقوق سازمانهای بین المللی  234k
1223056.pdf
View Download
حقوق تجارت 3  282k
1223057.pdf
View Download
رویه قضایی  229k
1223059.pdf
View Download
حقوق مدنی 8 شفعه وصیت وارث  279k
1223060.pdf
View Download
ادله اثبات دعوی  233k
1223061.pdf
View Download
حقوق تجارت 4  270k
1223062.pdf
View Download
حقوق تطبیقی  182k
1223063.pdf
View Download
حقوق بیمه  182k
1223180.pdf
View Download
حقوق جزای بین الملل ایران  178k
1223186.pdf
View Download
حقوق بشر در اسلام  279k


 آزمون کارشناسی ارشد حقوق 91 : حقوق جزای اختصاصی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق جزای اختصاصی  1 (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی 2 حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی   3 حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی   4 قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز آیین دادرسی کیفری  رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش)   آراء سبز 2 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش)   آراء سبز 3 آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش 4 آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی 5 کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز حقوق بین الملل خصوصی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه 2 قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان 3 مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی 4 نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دکتر صادقی زیازی بهینه حقوق بین الملل عمومی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش 2 بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان 3 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان 4 جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی 5 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت حقوق اساسی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان 2 بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان 3 مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت متون حقوقی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت 2 مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی 3 متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز 4 ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز متون فقه رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد 2 متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت 3 شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر 4 لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر 5 متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز حقوق مدنی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان 2 وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر 3 اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر 4 درسهایی از عقود معین 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش 5 قوائد عمومی قراردادها 1 دکتر صفایی 6 مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی   7 ارث دکتر مهدی شهیدی سمت آیین دادرسی مدنی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد دکتر شمس دراک 2 قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش)   آراء سبز حقوق جزای عمومی رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش 2 حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان 3 کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز حقوق اداری رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس 2 حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت 3 حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان حقوق تجارت رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر 1 حقوق تجارت 5 جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت 2 قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت 3 قانون تجارت (نموداری چتر دانش)   آراءسبز 4 حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان 5 حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان تعدادی از منابع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف حقوق را در ذیل خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم: منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصیحقوق مدنی:1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی11) قانون تجارت12) قانون تصفیه امور ورشکستگی13) قانون صدور چک14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار15) کتاب های دکتر شمس16) قانون آئین دادرسی جدید17) قانون اجرای احکام مدنیمتون فقه:18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش متون حقوقی:20) Law text21) Law made simple22)  G.C.S.E lawنصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است. منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی:1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر) حقوق جزای اختصاصی:5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 ) آئین دادرسی کیفری:11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری 12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 137815) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373                متون فقه:16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش ) متون حقوقی:19) Law text 20) Law made simple 21).C.S.E law   منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی    حقوق اساسی :1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی3)متن قانون اساسی  حقوق اداری:4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری  حقوق بین الملل عمومی:1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز متون فقه: 8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیضزبان:9) زبان عمومی متون حقوقی:10)        Law text11)        Law made simple12)        G.C.S.E law   منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر حقوق اساسی1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمیحقوق مدنی تعهدات3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیانحقوق بین الملل عمومی5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زادهسازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی9) منشور سازمان ملل متحد10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسیمتون حقوقی10)Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد12) Gees Law ............................................................................................براون13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل         1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2)  حقوق مدنی 3)  حقوق تجارت 4)  حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی5)  حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری                           1)  حقوق مدنی 2)  زبان (انگلیسی یا فرانسه) 3)  حقوق تجارت 4)  متون فقه    منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست                  1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2)  حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد3)  حقوق جزای اختصاصی 4)  حقوق بین الملل عمومی منابع مطالعاتی پیشنهادی دیگری برای آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق: منابع مطالعاتی دروس مجموعه حقوق متون حقوقی به زبان خارجه1) Law Text ، دكترافتخار جهرمي2) Law Made Simple ، پادفيلد ، انتشارات مجد3) Gcse Law ، براون4) Dictionary Of Law ، Oxford ، ميزان5) نكات مهمLaw Text ، نسل نيكان6) فرهنگ اصطلاحاتي حقوقي (لاهه) ، گنج دانش متون فقه1) گزيده متون فقه (1و2و3و4) ، دكتر محمدي ، ميزان2) بايسته هاي متون فقه ، دكتر محمدي ، ميزان3) لمعه دمشقيه- دوجلدي ، شهيد أول ، دالفكر قم4) بيع و اختيارات ، دكتر شكاري ، كشاورز5) مباحث حقوقي شرح لمعه ، دكتر لطفي ، مجد حقوق تجارت1) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر ستوده تهراني ، دادگستر2) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر اسكيني ، سمت3) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر عرفاني ، ميزان4) حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه) ، دكتر قائم مقام فراهاني ، ميزان5) قانون تجارت در نظم حقوق كنوني ، دميرچلي حقوق مدنی1) اشخاص و محجورين ، دكتر صفاي ، سمت2) اموال و مالكيت ، دكتر كاتوزيان ، ميزان3) حقوق مدني- اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار4) حقوق مدني- وقايع حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار5) تشكيل قراردادها و تعهدات ، دكتر شهيدي ، مجد6) سقوط تعهدات ، دكتر شهيدي ، مجد7) مختصر حقوق خانواده ، دكتر صفايي ، ميزان8) درسهايي از عقود معين (دوجلدي) ، دكتر كاتوزيان ، گنج دانش9) حقوق مدني- شفعه، وصيت، ارث ، دكتر كاتوزيان ، ميزان10) اثبات و دليل اثبات (2جلدي) ، دكتر كاتوزيان ، ميزان11) ارث ، دكتر شهيدي ، مجد12) قانون مدني در نظم حقوق كنوني ، دكتر كاتوزيان ، ميزان13) حقوق مدنی (جلد 1و2و3) ، دکتر امامی ، اسلامی   حقوق بین الملل عمومی1) حقوق بين الملل عمومي ، دكتر ضيائي بيگدلي ، گنج دانش2) حقوق بين الملل عمومي (2جلدي) ، دكتر مير عباسي ، ميزان3) سازمانهاي بين المللي ، دكتر موسي زاده ، ميزان4) جزوه حقوق بين الملل عمومي ، دكتر بيك زاده ، دانشكده شهيد بهشتي5) جزوه سازمانهاي بين المللي ، دكترمير عباسي ، دانشگاه حقوق حقوق اداری1) حقوق اداري ايران ، دكتر ابوالحمد ، طوس2) حقوق اداري 1 و 2 ، دكتر موسي زاده ، ميزان3) حقوق اداري ، دكتر طباطبائي موتمني ، سمت4) قانون استخدام كشوري حقوق جزای اختصاصی1) حقوق جزاي اختصاصي ، دكتر گلدوزيان ، دانشگاه تهران2) حقوق جزاي اختصاصي «جرائم عليه اموال و مالكيت» ، دكتر ميرمحمدصادقي ، ميزان3) حقوق جزاي اختصاصي «جرائم عليه امنيت و آسايش ، دكتر ميرمحمدصادقي ، ميزان4) حقوق جزاي اختصاصي (3جلدي) ، دكتر شامبياتي5) قانون مجازات اسلامي ـ قانون چك6) محشاي قانون مجازات اسلامي ، دكتر گلدوزيان ، مجد7) جرائم عليه اشخاص ، دكتر آقايي نيا ، ميزان حقوق جزای عمومی1) زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر نوريها ، گنج دانش2) بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (1و2و3) ، دكتر گلدوزيان ، ميزان3) حقوق جزاي عمومي (2 جلدي) ، دكتر اردبيلي ، ميزان4) حقوق جزاي عمومي ، دكتر شامبياتي ،5) حقوق جزاي عمومي ، دكتر پرويز صانعي ، گنج دانش5) محشاي قانون مجازات اسلامي ، دكتر گلدوزيان ، مجد6) حقوق جزاي عمومي ، دكتر گلدوزيان ، دانشگاه تهران حقوق بین الملل خصوصی1) حقوق بين الملل خصوصي ، دكتر نصيري ، آگاه2) حقوق بين الملل خصوصي ، دكتر الماسي ، ميزان3) حقوق بين الملل خصوصي(دوجلدي) ، دكتر سلجوقي ، ميزان   حقوق مدنی تعهدات1) حقوق مدني- اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار2) حقوق مدني- وقايع حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار3) تشكيل قراردادها و تعهدات ، دكتر شهيدي ، مجد4) حقوق مدنی (جلد 1) ، دکتر امامی ، اسلامی5) قانون مدني در نظم حقوق كنوني ، دكتر كاتوزيان ، ميزان6) اثبات و دليل اثبات (2جلدي) ، دكتر كاتوزيان ، ميزان آیین دادرسی کیفری1) آيين دادرسي كيفري (2جلدي) ، دكتر آشوري2) آيين دادرسي كيفري (5 جلدي) ، دكتر آخوندي3) قانون آيين دادرسي كيفري- قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ، آیین دادرسی مدنی1) آيين دادرسي مدني (1و2و3) ، دكتر شمس ، ميزان2) آيين دادرسي مدني ، دكتر واحدي ، ميزان3) آيين دادرسي مدني ، دكتر احمدي ،4) آيين دادرسي مدني ، دكتر صدرزاده افشار ، جهاد دانشگاهي علامه5) قانون آيين دادرسي مدني ـ قانون اجراي احكام ، حقوق اساسی1) بايسته‌هاي حقوق اساسي ، دكتر قاضي ، ميزان2) حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (2جلد) ، دكتر هاشمي ، ميزان3) قانون اساسي4) قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني ، ساعد وكيل ، مجد تمام منابع صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در آزمون نیست

معرفی سایتهای مفید

سوالات آزمون وكالت87

قوانين اساسي

قوانين
اصطلاحات حقوقي
منشور كوروش كبير

كانون وكلاي آزاد
*** اخبار رشته حقوق دانشگاه***
قوه قضائيه
معاونت آموزش قوه قضائيه
كانون وكلاي دادگستري مركز
وزارت دادگستري ايران
دادستاني كل كشور
سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور
سازمان پزشك قانوني كشور
سازمان بازرسي
نيروي انتظامي
روزنامه مآوي وابسته به معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سايت مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه
سايت دادخواهي

پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور

وزارت علوم و تحقيقات
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد-تهران
ترمینولوژی حقوق
دانشكده حقوق شهيد بهشتي

جمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور تهران


بیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است